Informació legal

Titular: Marhaba viatges a la carta és una marca pertanyent a Inspirational Travels S.L.

Agència de viatges majorista detallista autoritzada per la Generalitat de Catalunya

Oficina d’atenció al públic: Piquer 48, local 2, 08004 Barcelona (Metre Paral·lel). Horari: Per a una millor atenció, us preguem concertar hora abans de venir
Telèfon (34) 93 441 45 59

Mailinfo@marhabaviatges.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46868, Foli 64, Fulla B-533636, inscripció 1a

CIF B67427948

Domicili fiscal: Pari Font, 51, escala D, 1r 2n · 08023 Terrassa (Barcelona)

Garantia de protecció al viatger. Marhaba Viatges a la Carta és una agència legalment registrada en l’estat espanyol. Això aporta les màximes garanties de protecció al client en disposar de tots els avals i assegurances obligatòries així com dels ampliats voluntàriament. Tant si contracteu el viatge amb nosaltres com si ho feu amb una altra agència, recomanem comprovar sempre que aquesta disposa del corresponent títol d’agència, ja que és l’única garantia que compleixi amb totes les disposicions vigents encaminades a protegir el consumidor.

Condicions generals d’ús del portal de Viatges Marhabaviatges.com

Per a contractar qualsevol dels nostres viatges o serveis no és necessari registrar-se com a usuari de marhabaviatges.com

La contractació de qualsevol viatge o servei relacionat està subjecte a la normativa vigent en matèria de viatges, continguda en el decret de la Generalitat de Catalunya 168/1994, de data 30 de maig de 1994, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994).

Les característiques de cada viatge o servei venen detallades a títol orientatiu en aquest mateix portal. L’adaptació d’aquestes descripcions a la petició concreta de cada client podrà suposar la modificació del producte publicitat en la web de tal manera que el producte final contractat serà el que s’acordi entre Marhaba Viatges a la Carta (d’ara endavant Marhaba) i el viatger. Les característiques del viatge o servei concrets adquirits quedaran reflectides en la correspondència electrònica mantinguda entre totes dues parts i aquesta tindrà plena eficàcia contractual, segons el que s’estableix en la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Si opteu per un itinerari sense cap variació respecte al presentat en aquest portal, les condicions detallades quant a preus i altres serveis es consideren contractuals.

La contractació de qualsevol producte de Marhaba mitjançant l’ús de mitjans electrònics, bàsicament correu e-mail, suposa el coneixement i l’acceptació per part del viatger d’aquestes condicions generals de contractació que tenen, des d’aquest moment, efectes contractuals segons el que s’estableix per llei.

Marhaba podrà designar una tercera persona perquè guardi còpia en suport informàtic de les comunicacions referents al contracte de viatge; aquesta persona consignarà la data i hora d’aquestes comunicacions i les guardarà per un període no inferior a 5 anys.

La formalització del dipòsit essencial per a la contractació del viatge o servei comporta el coneixement i l’acceptació per part del viatger d’aquestes condicions generals de contractació que tenen, des d’aquest moment, efectes contractuals segons el que s’estableix per llei.

Dades personals: per a poder efectuar reserves i altres tràmits, requerim dades personals que ens comprometem a no utilitzar per a cap altre fi diferent a l’autoritzat i a guardar amb la màxima escrupolositat. Així mateix, podràs exercir el teu dret a revisar o anul·lar les dades en qualsevol moment.

Modificació de les condicions: en cas de modificació d’aquestes condicions, el viatger que ja tingui contractat un viatge podrà optar per acollir-se a les noves condicions o mantenir les antigues.

Condicions generals de contractación d’un viatge combinat

En cas de desacord en la interpretació d’aquestes condicions, totes dues parts ens sotmetem expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

L’organització tècnica d’aquests viatges és a càrrec de Inspirational Travels S.L.

Documentació preceptiva per a realitzar el viatge.

Marhaba informarà sobre la documentació preceptiva per a la realització del viatge (visat, document de trànsit, documents mèdics, etc) encara que tant l’obtenció d’aquests documents com tenir els mateixos en regla és responsabilitat única i exclusiva del viatger de tal manera que no serà exigible a l’agència gasto o cap indemnització per la denegació de l’entrada al país de destinació o l’expulsió d’algun país per falta d’algun requisit documental exigit.

Preus

Els preus que figuren en aquest programa han estat calculats segons les tarifes, cotitzacions i canvis de moneda vigents a 1 de gener de l’any en curs.
Qualsevol variació en algun d’aquests aspectes poden ser motiu de modificació dels preus. En cas de variació, pots optar per acceptar les noves condicions o anul·lar el viatge, comprometent-nos a reemborsar-te totes les quantitats pagades a compte. En cap cas es podrà modificar el preu quan faltin menys de 20 dies per a la sortida.

En el moment de fer la reserva s’haurà d’abonar el 40% de l’import del viatge; les places no es consideren reservades si no s’efectua el dipòsit corresponent. La resta de l’import serà abonat en el moment en què el sol·licitem, i en tot cas 15 dies abans de la sortida prevista per als viatges al Marroc i 30 dies per als viatges a l’Índia, subcontinent asiàtic, Emirats Àrabs i altres països. En cas contrari, la plaça podria ser anul·lada amb la consegüent pèrdua del dipòsit realitzat o amb la consegüent devolució del dipòsit realitzat després de la deducció de les despeses de gestió i d’anul·lació produïts.

Anul·lacions i canvis en els serveis contractats

En cas que desisteixis del viatge prèviament reservat (amb abonament del dipòsit preceptiu) o contractat hauràs d’abonar a Marhaba els següents conceptes, els imports dels quals seran deduïts dels dipòsits i imports lliurats a l’agència:

1. Despeses de gestió de la nostra agència:
* Elaboració del programa i reserva dels serveis sol·licitats: 60 euros per persona en viatges de fins a 14 dies de durada. 90 euros per persona en viatges de més de 14 dies.
* Despeses de recuperació de taxes aèries: 40 euros per bitllet.
* Canvi d’hotel a petició del client. Si una vegada confirmat l’hotel proposat en el programa i acceptat pel client aquest sol·licita un canvi d’aquest, haurà d’abonar a Marhaba Viatges 30 euros per cada canvi d’hotel sol·licitat.

Aquestes despeses de gestió es reportaran independentment de la data en què el client cancel·li el seu viatge.

2. Despeses d’anul·lació dels diferents proveïdors turístics que intervenen en el viatge (companyies aèries, hotels, agències receptives, etc..). Aquestes despeses es reportaran amb independència de la data en què el client cancel·li el seu viatge.

En general, els bitllets d’avió no són reemborsables, i les seves condicions de contractació obliguen a cobrar el 100% del seu import independentment de la data de cancel·lació del viatge, podent-se recuperar solament aquelles taxes aèries susceptibles de reemborsament.

Riads al Marroc: Condicions especials de reserva. Els riads tenen condicions especials de cancel·lació. Si es cancel·la la reserva una vegada confirmada i faltant més de 30 dies, les despeses són del 50% del preu de la reserva en el riad. Si s’anul·la la reserva amb menys de 30 dies d’antelació la penalització és del 100% del preu de l’estada. Si en el vostre itinerari està previst allotjar-vos en algun riad, aquestes condicions queden incloses.

Hotels: Condicions de cancel·lació. Una vegada confirmat un hotel i a partir de la data de pagament final del viatge segons la destinació sol·licitada, les despeses de cancel·lació que repercuteixen els hotels són de la totalitat de la reserva efectuada en aquest hotel.

3. Penalitzacions, que es reportaran en funció de la data en què es produeixi la cancel·lació per part del client:
• 5% de l’import del viatge si l’anul·lació es produeix entre 15 i 11 dies abans de la sortida.
• 15% entre 10 i 3 dies abans de la sortida.
• 25% dins de les 48 hores abans de la sortida.
• 100% en cas de no presentació a la sortida. La cancel·lació dins de les 48 hores prèvies al viatge es considerarà una no presentació si coincideix amb dies no laborables. El dissabte es considera no laborable. Exemple: viatge amb sortida un diumenge a les 20 hores, que es cancel·la el dissabte a les 9 del matí es considera no presentació.

Condició especial aplicable a les sortides en grup: en les sortides en grup, si una persona anul·la la seva reserva se li repercutirà el cost de transport i guia corresponent a la seva plaça, independentment de la data de cancel·lació. Si la persona que anul·la proposa a una altra persona en el seu lloc, aquestes despeses no se li cobraran.

Modificacions

Marhaba es reserva el dret d’alterar l’ordre del recorregut de qualsevol itinerari comprès en aquest programa, modificar els horaris, i fins a cancel·lar el viatge, sempre que hi hagi raons plenament justificades, sense que tinguis dret a reclamar res més que els imports abonats si no estiguessis d’acord amb aquestes alteracions.

En els itineraris que tenen assignat un grup mínim de participants, el no aconseguir aquest número es considera causa justificada d’anul·lació amb la consegüent devolució del dipòsit realitzat sense dret a cap indemnització.

Equipatge

Marhaba no es fa responsable de l’extraviament, demora o deterioració de l’equipatge durant el viatge. En el cas que aquestes incidències es produeixin durant el transport aeri, serà aplicable la normativa relativa a navegació aèria i a les condicions regulades per IATA. De tota manera, en cas d’alguna incidència, ens comprometem a fer totes les gestions que estiguin al nostre abast.

Sortides

Recomanem la presentació en els aeroports tres hores abans de la sortida dels avions. És obligació ineludible del viatger reconfirmar amb Marhaba la data, hora i número de vol durant les 48 hores prèvies a la sortida. De no efectuar aquesta reconfirmació, declinem tota responsabilitat en cas d’alteracions d’última hora sobre les informacions prèvies.

Responsabilitat

 L’agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la inexecució o de l’execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això això, quedarà eximida d’aquesta responsabilitat quan hagi estat per una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible), per un fet que ni l’agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l’agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l’execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l’alteració de l’itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificats per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors en la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l’agència.

En cas de retard en les sortides o retorns de qualsevol dels mitjans de transport utilitzats imputables a vagues, causes meteorològiques, problemes tècnics o altres causes de força major, ens comprometem a realitzar totes les gestions al nostre abast per a solucionar els problemes causats per aquestes situacions.

En cas d’accident amb un vehicle contractat per Marhaba, els viatgers se sotmeten a la legislació en matèria de trànsit del país on estigui matriculat el vehicle.

Assegurances

Disposem d’assegurances d’assistència en viatge i d’assegurances d’anul·lació, que us recomanem contractar fi d’evitar despeses per assistència mèdica, repatriació o penalitzacions en cas d’anul·lacions per causes justificades. L’assegurança d’anul·lació garanteix el reemborsament de totes les quantitats pagades si s’anul·la el viatge per malaltia greu o accident greu del viatger o del seu cònjuge, ascendents, descendents o germans; també cobreix en cas d’acomiadament laboral, catàstrofes en el domicili habitual, assistència a judici i altres causes. Consulteu-nos les condicions de contractació.